About Us

N-cn-{X-¯n-sâ ]-S-tbm-«-¯n-\n-sS tIm-gn-t¡m-Sv \n-¶v km-aq-Xn-cn-bp-sS \nÀtZi-{]-Im-cw bp-²-`-S³-amÀ-¡v Nn-In-Õ \Â-Im³ a-W-¸p-d-¯v F-¯n-b-Xm-Wv I-Ãm-bn-bn-se s]m-¡m-t©-cn X-d-hm-«n \n-¶p-Å ssh-Zy-in-tcm-a-Wn N-´p-ssh-Zy-cpw ]-cn-hm-c-§-fpw. hm-Sm-\-¸-Ån I-S-¸p-d-¯v h-e-¸m-Sv `m-K-¯v s]m-¡m-t©-cn ssh-Zy-Ip-Spw-_-s¯ km-aq-Xn-cn Ip-Sn-bn-cp-¯n-b-tXm-sS Cu {]-tZ-i-am-sI s]m-¡m-t©-cn-bp-sS A-[o-\-X-bn-em-bn. B-bpÀ-th-Z-þ a-t\m-[-À-a Nn-In-Õ-bn hn-im-c-Z-\m-bn-cp-¶ N-´p ssh-Zy-sc-¡p-dn-¨p-Å ho-c-I-Y-IÄ G-sd-bp-ïv s]m-¡m-t©-cn-¡v ]-d-bm³. tIm-gn-t¡m-Sv ap-X Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dn h-sc B-bpÀ-th-Z Nn-In-Õ-¡v ]p-IÄ s]-ä N-´p-ssh-Zy-cp-sS ]n³-Km-an-IÄ \n-tbm-Kw t]m-se s]m-¡m-t©-cn-bp-sS s]-cp-a F-¡m-e-hpw D-bÀ-¯n-¸n-Sn-¨-h-cm-Wv. A-§-s\ N-´p-ssh-ZyÀ-¡p ti-j-hpw a-W-¸p-d-¯v bp-K-{]-`m-h³-am-cp-ïm-bn. s]m-¡m-t©-cn Nm-¯p-®n-ssh-Zy-À ap³-Km-an-I-sf t]m-se ]p-IÄ-s]-ä Nn-In-Õ-I-\m-bn. A-t±-l-¯n-sâ a-I³ ]n kn cm-a-Ir-jv-W³ ssh-ZyÀ km-Xzn-I-\m-b Nn-In-Õ-I³ F-¶ \n-e-bn-epw km-aq-ly kmw-kv-Im-c-nI cm-{ão-b {]-hÀ-¯-I³ F-¶o \n-e-I-fn-epw {]-i-kv-X-\m-bn-cp-¶p. cm-a-Ir-jv-W³ ssh-Zy-cp-sS Im-e-ti-jw A-t±-l-¯n-sâ a-¡Ä s]m-¡m-t©-cn-bp-sS ]-Xm-I hm-l-I-cm-bn. B-bpÀ-th-Z h-Ip-¸n No-^v sa-Un-¡Â Hm-^o-k-dm-bn hn-c-an-¨ tUm. hn-{I-a-knw-Kv, B-bpÀ-th-Z h-Ip-¸v U-b-d-Î-dm-bn-cp-¶ tUm. t{]w-emÂ, s]m-¡m-t©-cn-bp-sS ]m-c-¼-cy-s]-cp-a-¡v a-e-bm-f-¡-c-bmsI Aw-Ko-Im-cw t\-Sn-s¡m-Sp-¯,- lr-t{Zm-K Nn-In-Õ-bn A-Zzn-Xo-b-\m-b tUm. P-b-Xn-e-I³, ko-\n-bÀ sa-Un-¡Â Hm-^o-k-dm-bn hn-c-an-¨ {]-ap-J t\-{X-tcm-K hn--Z-KvZ -\m-b tUm. ]n BÀ kn-²mÀ-Y i-¦À F-¶n-h-cn-eq-sS B-bpÀ-th-Z-¯n-sâ A-Ûp-X-kn-²n-IÄ tI-c-f-am-sI {ihn¨p. lrt{Zm-K \nÀ-®-b-¯n A-tem-¸-Xn-bp-sS km-t¦Xn-I h-i-§Ä {]-tbm-P-\-s¸-Sp-¯n-bp-Å k-a\z-b Nn-In-Õm co-Xn-bm-Wv tUm. P-b-Xn-e-I³ tcm-Kn-I-fn kzo-I-cn-¡p-¶-Xv. tbm-Km-k-\-§Ä t]m-ep-Å B-tcm-Ky-Zm-b-Iam-b co-Xn-IÄ A-h-ew-_n-¡m³ tcm-Kn-sb t{]-cn-¸n-¡p-¶Xn-s\m-¸w tcm-K-¯n-\v k-¼qÀ-® hn-Sp-X e-`n-¡p-¶-Xn-\m-bn B-bpÀ-th-Z-¯n-se A-aq-ey-§fm-b Hu-j-[-§Ä tUm. P-b-Xn-e-I³ K-th-j-W-§-fn-eqsS I-sï-¯n \Â-Ip¶p. Nn-In-Õ-¡m-bn Po-hn-Xw D-gn-ªp-sh-¨ Cu X-e-ap-d k-Po-h-am-bn Xp-S-cp-t¼mÄ X-s¶ P³-a-kn-²-am-bn e-`n-¨ B-bpÀ-th-Z-¯n-sâ ss\-]p-Wyw bp-h-X-e-ap-d s]m-¡m-t©-cn- s]-cp-a-sb ]p-Xn-b Ncn-{X-§Ä F-gp-Xn-t¨À-¡p-I-bmWv. a-l-¯m-b ]m-c-¼-cy-¯n-sâ DuÀ-Öw DÄ-s¡m-ïv B-bpÀ-th-Z-¯n ]p-Xn-b ImÂ-sh-¸p-IÄ- \-S-¯m³ \n-c-´-c ]-cn-{i-aw \-S-¯p-¶ tUm. {]-Xyq-jv s]m-¡m-t©-cn ]p-Xn-b X-e-ap-d-bn-se {i-t²-b-\m-Wv. X-sâ ap³-Km-an-IÄ ]-I-À-¶p X-¶ Nn-In-Õm ss\-]p-Wy-hpw ssI-¸p-Wy-hpw sIm-ïv ]-Xn-\m-bn-c-¡-W-¡n-\v lr-t{Zm-Kn-IÄ-¡v tcm-K-hn-ap-àn \Â-In-bn-«p-Å tUm. P-b-Xn-e-I-sâ D-]-tZ-i -\nÀ-tZ-i-§Ä-¡-\p-k-cn-¨m-Wv A-t±-l-¯n-sâ a-I-\m-b tUm. {]-Xyq-jv s]m-¡m-t©-cn- Xr-{]-bm-dn-se {io-cm-a-Ir-jv-W dn-kÀ-¨v skâ-À F-¶ Nn-In-Õm-e-b-s¯ \-bn-¡p-¶-Xv. tIcf¯nepw ]pd¯p\n-¶p-am-bn C-hnsS NnInÕ tXSnsb¯p¶hÀ [mcm-fw. lrZbtcmK§Ä GXpamIs« ]cnlmcw imizXw. Hm¸tdj³ Hgnhm¡n tcmKim´n t\Sp¶hÀ \nc-h-[n-t]À. {]talw, hÔyX, BÀ¯h{]iv\§Ä, Xz¡ptcmK§Ä F¶nh¡v hnZKv² NnInÕ. `bs¸Sp¯p¶ IcÄtcmK§Ä, InUv\n XIcmdpIÄ XpS§nbhsbms¡ Nn«bmb BbpÀthZNnInÕ sImïv ]qÀ-W-kuJyw e-`n-¡p-¶-hÀ \n-c-h-[n. lrZbtcmK§Ä 100 ZnhkwsImïv Gähpw ^e{]Zambn amäp¶ {]tXI NnInÕ {Iaam-Wv s]m-¡m-t©-cn X-d-hm-Sn-sâ ssI-]p-Wyw. Huj[KpWw Dd¸m¡m³ FÃmhn[ BbpÀthZ acp¶pIfpw kz´ambn Xs¶ X¿mdm¡p¶p. tcmK§Ä¡v X¡me Bizmkaà ]qÀ®im-´n D-d-¸m-¡pIbmWv s]m¡mt©cn sshZy ]mc¼cy¯n-sâ X\Xp co-Xn.

About Us

Pockanchery tradition is something unique, they are well known for their preserving of values and for the dedication over centuries to hug the goodness of Ayurveda. The family ancestors were from Kallai Kozhikodu. Pockanchery Vaidyas have an enriched history of treating the royal families while the Zamorins of Kozhikkodu ruled the region. The Zamorins was alert and keen in the matter of the citizen’s physical health during war against Dutch. The royal family initiated to settle Pockanchery family to Valapad and accommodated those ensuring all facilities. They begun Ayurveda treatment in the location and prolonged even after the war and built a handsome tradition and reputation. Dr. Jayathilakan (late) was the chief consulting physician, and treatment for Heart Diseases is one of our main concern. Our Heart treatment division is a combination of Ayurveda and the Allopathic technological advancements. Pockanchery undertakes the treatment for all category diseases and we believe in permanent solution in the matter of curing diseases, temporary healing is none of our priority. Now, Dr. Prathyush is the chief consultant physician. Sree Ramakrishna Research Center is the annexe of Pockanchery Ayurveda Hospital.

Vision

Just imagine a beautiful world enriched with healthy people and enjoying physical happiness. Pockanchery hugs a meaningful dream, a world without Heart Patients and we would strive to establish a reliable Ayurveda healing center ensuring the stoppage of heart diseases in our society. Pockanchery Ayurveda Hospital would remain with a view to control and cease heart diseases.

Mission

To preserve the values and centuries of old tradition, Pockanchery is committed to uplift the relevance of Ayurveda forever. Without following un ethical practices, our hospital would maintain a stable reputation of quality treatment on the platform where humanitarian aspects glitz.

ചന്തു വൈദ്യർ

സ്വന്തം ഗവേഷണതൃഷ്ണയും, കൈപുണ്യവും കൊണ്ട് ചന്തുവൈദ്യർ പൊക്കാഞ്ചേരി പെരുമയുടെ ശിൽപിയായി. ഏകദേശം 1832 - 1905 അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജീവിത കാലമായി കണക്കാക്കപെടുന്നു . ചന്തുവൈദ്യരുടെ നിരവധി ശിഷ്യന്മാർ പിന്നീട് പ്രശസ്തരായ ചികിത്സകരായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ചന്തുവൈദ്യർ കോഴിക്കോട്ടുനിന്ന് തൃശ്ശൂർ വല്ലപാട്ടേക്ക് താമസം മാറുകയും വൈദ്യമേഖല കൂടുതൽ വിപുലമാക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ നാരയണ ഗുരുദേവനുമായി ചന്തു വൈദ്യർക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു.

ചാത്തുണ്ണിവൈദ്യർ

ചന്തു വൈദ്യരുടെ സഹോദരനായ ചാത്തുണ്ണി വൈദ്യരും കീർത്തികേട്ട വൈദ്യനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹവും മകനായ പി. സി. രാമകൃഷ്ണൻ വൈദ്യന്മാരുമൊക്കെ ആയുർവേദ ചികിത്സയിൽ മനോധർമ്മം പ്രയോഗിച്ചവരും ചികിത്സായശങ്ങൾ കാണിച്ചവരുമാണ്. ഓരോ രോഗാവസ്ഥയും സസൂക്ഷ്മം വിലയിരുത്തി സാഹചര്യത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സാ രീതിയാണ് ചാത്തുണ്ണി വൈദ്യരുടേത്. ആയുർവേദത്തിന്‍റെയും, പൊക്കാഞ്ചേരി പാരമ്പര്യ അറിവുകളോടെയും സമന്വയത്തിലൂടെ മനോധർമ്മ രീതിയാണിത്.

പി. സി. രാമകൃഷ്ണൻ വൈദ്യർ

ചാത്തുണ്ണി വൈദ്യർക്ക് രാമകൃഷ്ണൻ, വാസു എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു മക്കൾ ജനിച്ചു. രണ്ടുപേരും വൈദ്യവൃത്തിയിൽ തിളിങ്ങി. പ്രകാശമാനമായ വ്യക്തിത്വം, മനുഷ്യസ്നേഹി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ എന്നീ വിഷയങ്ങൾ പി.സി. രാമകൃഷ്ണൻ വൈദ്യർക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. 1909 -1963 ആയിരുന്നു ജീവിതകാലം. ചികിത്സാ വിദഗ്ധൻ എന്നതിൽ ഉപരി ഒരു സമൂഹത്തിന്‍റെ തന്നെ രോഗാവസ്ഥക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സ. "മണപുറത്തിൻെറ വികസനം " എന്ന പുസ്തകം മാത്രം മതി രാമകൃഷ്ണൻ വൈദ്യരുടെ ദീർഘവീക്ഷണം മനസിലാക്കാൻ. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമായി നിരവിധി ലേഖനങ്ങൾ ആനുകാലികമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പോക്കഞ്ചേരിയിയുടെ വൈദ്യപരമ്പര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ആധുനികമായ മുന്നേറ്റമായിരുന്നു പി. സി. രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന പി. സി. ആർ, പി.സി രാമകൃഷ്ണൻ വൈദ്യരുടെ. പത്തു മക്കളിൽ അഞ്ചുപേർ ഡോക്ടര്മാരായി, വിക്രമസിംഗ്, ജയതിലകൻ, പ്രേംലാൽ, സിദ്ധാർത്ഥ ശങ്കർ എന്നിവർ ആയുർവേദത്തിലും ഇന്ദുലാൽ ഹോമിയോപ്പതിയിലും ഡോക്ടർമാരായി.

ഡോ. പി. ആർ. പ്രേംലാൽ

പി. സി. രാമകൃഷ്ണൻ വൈദ്യരുടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത നൽകിയ പ്രചോദനം തന്നെയായിരുന്നു മകൻ പ്രേംലാലിൻെറ ജീവിതവും. ഇദ്ദേഹം ആയുർവേദ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തിരുന്നപ്പോൾ നൂറു ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറികൾ ഒരുമിച്ചു അനുവദിക്കുകയും ഇത്തരം ഡിസ്പെൻസറികൾ ആശുപത്രികൾ ആയി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദ കോളേജിൽ നിന്ന് റാങ്കോടെ പാസ്സായ പ്രേംലാൽ വിഷ ചികിത്സയിൽ സ്പെഷലൈസ് ചെയ്ത ഡോക്ടറാണ്. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുക ജനറൽ പ്രാക്ടിഷ്യൻ എന്നാണ്.

ഡോ പി. ആർ. സിദ്ധാർത്ഥ ശങ്കർ

പി. സി. ആർ ന്‍റെ ഇളയമകനായ സിദ്ധാർത്ഥശങ്കർ ഒല്ലൂർ വൈദ്യരത്നം കോളേജിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചിറങ്ങിയത്. തർപ്പണക്രിയയിലൂടെ കാഴ്ചകുറവുകളെ പരിഹരിക്കാന് സിദ്ധാർത്ഥശങ്കർ നേത്രരോഗ ചികിത്സാ രംഗത്തു പ്രശസ്തനാകുന്നത്. കണ്ണിന്‍റെ അസുഖങ്ങള്‍ക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ ചികിത്സയില്ല എന്ന തെറ്റായ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. ഗുരുതരമായ നേത്രരോഗങ്ങൾക്കുപോലും പ്രതിവിധികളുമായി ഈ രംഗത്തു കീർത്തി നേടി. ആധുനിക കംപ്യൂട്ടർ യുഗത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന കണ്ണുരോഗങ്ങൾക്കു ആയുർവേദത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ ചികിത്സാ വിധിയുമായി സിദ്ധാർത്ഥശങ്കർ സജീവമാണ്.

ഡോ. പി. ആർ. ജയതിലകൻ

സമന്വമായ ചികിത്സ എന്ന ആശയമാണ് ഡോ. ജയതിലകന്‍റെ വിജയകരമായ ചികിത്സാരീതി. രോഗ നിർണയത്തിൽ അലോപ്പതിയുടെ സാങ്കേതിക മാർഗ്ഗങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. രോഗം മാറുന്നതിനു ആയുർവേദത്തിലെ അമൂല്യമായ ഔഷധങ്ങൾ നൽകുന്നു. യോഗാസനം പോലുള്ള ആരോപഗ്യദായകമായ രീതികൾ ശീലിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ജീവിതം മഹത്തരമാണെന്ന് ഓരോ രോഗിയെയും ഓർമിപ്പിക്കുന്നു .ഡോ. ജയതിലകൻ ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സയിൽ വരുത്തിയ ജനകീയ വിപ്ലവം ചികിത്സ ചിലവ് കുറഞ്ഞതാക്കി എന്നതാണ്. കേരള ആയുർവേദ വകുപ്പിൽ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫിസറായി റിട്ടയർ ചെയ്ത അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയുള്ള സേവനമാണ് നൽകുന്നത്. ആയുർവേദ രംഗത്തെ മികച്ച സംഭാവനക്കുള്ള നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ഈ വൈദ്യശ്രഷ്ഠനെ തേടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യുഷ്, പ്രവീണ, പ്രസീന എന്നിവർ മക്കളാണ്.

ഡോ. പി. ജെ. പ്രത്യുഷ്

ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ആയുർവേദിക് റിസർച് സെന്‍റെറിന്‍റെ അമരക്കാരൻ ഡോ.പി.ജെ. പ്രത്യുഷ് പൊക്കാഞ്ചേരി പെരുമയിലെ ആധുനികനായ വക്താവാണ്. ആയുർവേദത്തിന്‍റെയും, പൊക്കാഞ്ചേരി വൈദ്യപാരമ്പര്യത്തിന്‍റെയും പിൻബലമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കൈപ്പുണ്യം. ഹൃദുരോഗങ്ങൾക്കു 100 ദിവസം കൊണ്ടു ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ എന്നത് കൂടുതൽ വിപുലമാകാനും, എല്ലാത്തരം ചികിത്സയ്ക്കും സൈഡ് എഫക്ട് ഇല്ലാതെ രോഗമുക്തി എന്ന ലക്ഷ്യവും ഉറപ്പാക്കാനാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ആയുർവേദിക് റിസർച് സെന്‍റെർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊക്കാഞ്ചേരി നൽകിയ എല്ലാ ആഴമുള്ള സുവർണ നേട്ടങ്ങളും മുൻനിർത്തിയാണ് ചികിത്സാരംഗത്തു ഈ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Chandu Vaidyar

Chanduvaidyar (1832-1905) was one of the most famous practioner in Pockanchery family at the time of renaissance. He had many followers and war was Very closed to Sree Narayana Guru.

Chathunny Vaidyar

Chathunny Vaidyar also has an important role in Pockanchery Vaidyam as the brother of Chanduvaidyar. He applied the special ‘Mandharma Chikilsa’ in the field of Ayurveda.

P C Ramakrishna Vaidyar

P. C. Ramakrishnan and Vasu are the Sons of Chathunny Vaidyar; Ramakrishnan Vaidyar played many roles other than that of a physician. PCR vaidyar was also established as a social worker and humanist. He wrote known article in English and Malayalam. The “Manappurathinte Vikasanam’ is most important book in this collection. He treated not only the patient but also did make sure the wellbeing of the society. Five out of ten children are in the medical path. Vikram singh, Jayathilakan, Premlal, Siddhartha Sankar are practicing in Ayurveda and Indulal in Homeopathy.

Dr. P.R.Premlal

Prem Lal whotook graduate and master’s degree from Trivandrum AyurvedaCollege was retired as the Ayurveda director. He Specialized in Vishachikitsa (Poison treatment) were 100 Ayurveda dispensary upgraded as Ayurveda hospitals under his tenure.

Dr.P.R.Sidhartha Sankar

Sidhartha Sankar is the youngest of the Pockanchery family and is an Ophthalmologist. He studied in Vaidyarathnam Ayurveda College Ollur. He cured severe eye diseases by ‘Tharppankriya’ and that made him famous in Ayurvedic Ophthalmology.The present age of excess exposure to T.V, Computer etc. can cause damage to the eye and lead to many eye disease. He is also formost in performing various researches in this field of Medicine.

Dr. P.R.Jayathilakan

SRKARC is a reliable arena where Ayurveda, the unparalleled treatment system blooms genuinely and ensures best service. Dr. Jayathilakan an eminent personality and a true promoter of traditional pure natural Ayurveda plays the key role as an expert to cure heart diseases. Through is dexterous treatment, hundreds of heart patients recovered from serious critical conditions and came back to normal life and experiencing their deserved happy life. Dr,Jayathilakan is the son of P.C Ramakrishnan Vaidyar, he was an Ayurveda high browed, he has great mastery over Sanskrit and samhithas, Dr.Jayathilakan has created a mass revolution in the field of treatment for heart diseases and ensured 100% curing to heart diseases by avoiding expensive surgeries. It’s a big thing and all the efforts of Dr. Jayathilakan deserve special recognition. “Combined treatment” is a concept he follows and his Ayurveda contributions in the field of heart diseases are invaluable.

Dr. P. J. Prathyush

SRKARC is now an internationally acknowledged healing center, the popularity has widened especially in the sector of Malayalees all over the world. Dr. P,J Prathyush is the prime mover and he represents the new generation of well acclaimed Pockanchery Ayurveda tradition. He has the commitment to follow the pure natural Ayurveda tradition of Pockanchery. Dr.P.J.Prathyush has the capacity to ensure guaranteed curing for all category diseases. He is blessed with Ayurveda and inborn healing talent, the ancient trustworthy tradition of Pockenchey is the sturdy support behind his success.