പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ

  • ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
  • 17 ദിവസം കൊണ്ടു അസുഖ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു.
  • 100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊളസ്ട്രോൾ, ബ്ലഡ് പ്രഷർ , പ്രമേഹം, എന്നിവ സാധാരണ നിലയിലെത്തുന്നു.
  • 15 വർഷത്തിന്റെ പ്രായക്കുറവിനു തുല്യമായ പ്രസരിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നു.
  • ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പുത്തൻ ഉണർവുണ്ടാകുന്നു.
  • ആൻജിയായോ പ്ലാസ്റ്ററി , ബൈപാസ് തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിൽ നിന്നും മുക്തി.
  • അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ ഉപേക്ഷിക്കാം.
  • 300000 ത്തോളം ഹൃദ്രോഗികളിൽ 98 %വും ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയാണിത്.
  • ദീർഘകാലത്തു സാധാരണ മറ്റു അസുഖങ്ങളും ബാധിക്കുന്നില്ല.

Advantage

The remarkable features of Dr. Jayathilakan treatments are : There is no need to get admitted in the hospital as the treatment can be administered while the patient remain in his/her own house, Entire symptoms disappear in just 17 days, The patient maintains normal BP, cholesterol and sugar levels, After 100 days treatment, the patient becomes 15 years younger than before, All Allopathic medicines could be stopped, The patient could reduce 15 kg weight in just 17 days, The treatment makes the patient physically and mentally stronger than ever before, The expenses, when compared to angioplasty or bypass surgery, very much less, The treatment has shown 98% success in a domain of about 80,000 heart patients, The patient needs no rest at all in this treatment, The patient could do any hard work within just 100 days.