ഭേദമാക്കിയ അസുഖങ്ങൾ

 • ഹൃദയധമനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ .
 • ഹൃദയത്തിന്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഫോക്ഷൻ കുറവുള്ളവർക്ക് .
 • രണ്ട് ,മൂന്ന് ,ആറ് എന്നീ ക്രമത്തിൽ ഹൃദയഘാതം ഉണ്ടായവർ .
 • ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ബൈപാസ് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയരായവർ .
 • പലതവണ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ചെയ്തവർ .
 • ബ്ലഡ് പ്രഷർ ,കൊളസ്ട്രോൾ, പ്രമേഹം, എന്നിവയുള്ള ഹൃദ്രോഗികൾക്ക് 17 ദിവസത്തെ ചികിത്സ കൊണ്ടു ഇവയുടെ അളവ് സാദാരണ നിലയിൽ
 • ജന്മനാ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഹൃദയവാൽവിലെ തകരാറുകൾ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന VSD എന്നി അസുഖങ്ങൾ
 • ഹൃദയവാൽവുകളിലെ വൈകല്യങ്ങൾ
 • ഹൃദയഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഹൈപെർട്രോഫി
 • മസിൽ തളർച്ച
 • അയോട്ടിക് വാൽവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുറിസം
 • ഹൃദയ ബ്ലോക്കുകൾ
 • വാൽവിന്റെ ക്ഷമതയില്ലായ്മ
 • കുട്ടികളുടെ ഹൃദയരോഗങ്ങൾ
 • PAH
 • ഹൃദയവാരണത്തിനുണ്ടാകുന്ന തളർച്ച
 • ഉയർന്ന നാഡിയിടിപ്പു
 • ഹൃദയ ധമനിയിലെ ബ്ലോക്ക്

Cured Heart Diseases

 • Coronary Artery disease
 • Patients who had an ejection fraction of 20% only.
 • Patients who had suffered heart attacks 2,3 and six times
 • Those who had undergone bypass surgery once or twice.
 • Those who had undergone multiple angioplasty
 • Heart patients having high BP, cholesterol and diabetics regain their normal range in just 17 days of treatment.
 • Hele (ASD, VSD) septal defect found among small children as well as the grown ups.
 • Leak (Regergitation) MR,AR,TR,DR and stenosis found in the valve.
 • Interventricular septal hypertrophy
 • Hypertrophy of heart (LVH, RVH)
 • Cardio – myopathy
 • Aneurysm of aorta
 • Artheriosclerosis of blood vessels
 • Atrial Fibrillation
 • Severe PAH
 • RWMA
 • Tachycardia
 • Complete heart block